Spad XVI

Spad XVI (UH 2015) 2683

Spad XVI at National Air & Space Museum’s Udvar-Hazy facility.


Spad XVI; NASM Udvar-Hazy 2015